Aöf Kamu Maliyesi Ders Notları

AÖF Öğrenci Girişi Yapmak için Tıklayınız

Kamu maliyesi AÖF’de kolay derslerden bir tanesidir. çıkmış sorular çözülerek ve konu özetleri iyi çalışılarak bu dersten rahatlıkla geçebilirsiniz. AÖF kamu maliyesi ders notları‘nı sizler için bir araya getirdik.

1- Mahalli idarelerin toplamdaki gelir ve harcamalarının bütçeye oranının 1985 yılında 1980 yılına göre yüzde 7 den yüzde 12 ye yükselmesinin ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?Emlak vergisi hasılatının konsolide bütçe gelirleri içerisinden çıkarılarak belediyelere verilmesidir.

2- Aşağıdakilerden hangisi Fizyokratlarla ilgili olarak doğru bir ifadedir?Tek ve dolaysız vergiden yanadırlar.

3- Kamu malı üretim düzeyi için gerekli olan tercih toplamına ulaşılamamasına ne ad verilir? Bilgi yetersizliği sorunu

4 -Bir bireyin kullanmaya başlaması ile diğer bireyin o mal / hizmetten elde ettiği faydanın azalması aşağıdaki mal / hizmetlerden hangisinde söz konusudur?Parklar

5 -Aşağıdakilerden hangisi tam kamusal maldır? Ulusal Savunma

6 -Genel ve Katma bütçenin birleştirilmesi ve bundan hazine yardımları ile devlet katkısının düşülmesi yoluyla bulunan bütçeye ne ad verilir? Konsolide bütçe

7- Aşırı devlet harcamalarının çok ve çeşitli vergilemeyi gerekli kılacağını, bununda doğal düzeni bozacağını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? Fizyokrasi

8- Kapalı yerlerde sigara içilmesi dışsal zararına karşı, 4207 sayılı yasa ile devletin aldığı önlem aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer? Miktar kısıtlaması

9 -Kamu mallarının etkin tahsisinde kısmi ve genel denge analizlerinin sonuçları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Kısmi denge analizinde kamu malı üretim düzeyi genel dengedeki ile aynıdır.

10 -Ölçeğe göre artan getirili endüstrilerde, kaynak tahsisinde etkinlik açısından fiyatlama aşağıdakilerden hangisine göre yapılmalıdır? Marjinal Maliyete

11- Personel giderleri aşağıdaki sınıflamalardan hangisinde yer almaktadır? Ekonomik

12- Güvenlik ve savunma hizmetlerinin üretimi artırıcı etkisi aşağıdakilerden hangisidir?Üretimin genel koşullarını sağlaması

13- Kamusal tercihlerde bir birey – bir oy kuralına karşı özel tercihlerde aşağıdakilerden hangisi geçerlidir? Bin TL – bin oy

14 -Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda kamu harcaması kapsamında yer almaz?SSK

15- Benzer zevk ve tercihlere sahip bireylerin oluşturduğu gruplara ne ad verilir? Çıkar grubu

16 -Aşağıdakilerden hangisi analitik sınıflama içerisinde fonksiyonel sınıflamanın ilk düzeyinde yer almaz? Yedek ödenekler

17- Dışsallık söz konusu olduğunda devlet neden ekonomiye müdahale etmek zorunda kalır? Müdahale etmediği sürece kaynak tahsisinde etkinlikten uzaklaşıldığı için

18- Çoğunluk kuralının etkin kaynak tahsisini sağlaması için gerekli koşul aşağıdakilerden hangisidir? Kamusal mal tercihlerinin ortalama etrafında normal dağılmış olması

19- Siyasi yelpazedeki oy dağılımının grafikteki gibi olması halinde, sağ ve sol eğilimli iki partinin yarıştığı bir seçimi kazanmak isteyen sağ parti aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Ortanın soluna kaymalıdır.

20- Bireyler kamu malından elde ettiği faydadan daha fazla ödeme yapmış ise aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? Mali sömürü

21 Transfer harcamalarını “ Milli gelirde bir değişiklik yaratmayan sadece satın alma gücünün bireyler ve sosyal gruplar arasında el değiştirmesine neden olan harcamalar” olarak tanımlayan iktisatçılar aşağıdakilerden hangisidir?Brochier ve Tabotoni

22 Aşağıdaki sınıflamalardan hangisi, hizmetleri yapan kuruluşları dikkate almayıp harcamaların hangi amaçları gerçekleştirmek üzere kullanıldığını gösterir? Fonksiyonel

23 Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının gerçek artış nedenlerinden biri değildir? Gelir dağılımına müdahale

24 Kısa dönemde doğrudan üretimi artırıcı etkisi söz konusu olamayabilen ve faydası bir dönemle sınırlı sayılabilecek harcamalara ne ad verilir? Cari harcamalar

25 Kamu harcamalarındaki artışı, uzun dönemde kamu faaliyetlerindeki artış ile açıklayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? Wagner

26 “ Tüketici rantı” kavramı aşağıdakilerden hangisine aittir? Peacock

27 Bir kuruluşa verilen kaynakların, o kuruluşun bağlı bulunduğu kurumda yer alması aşağıdaki sınıflamalardan hangisidir? Kurumsal

28 Aşağıdakilerden hangisi tam kamusal maldır? Ulusal Savunma

29 F / M analizinde dikkate alınmayacak fayda türü aşağıdakilerden hangisidir? İtibari Fayda

30 Gölge fiyatları aşağıdaki durumların hangisinde kullanılmaz? Piyasa fiyatları sosyal değerleri yansıttığında

31 “Mali rant” veya “mali sömürü” aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? İktidar kuralı uygulamasının

32 piyasa başarısızlığı söz konusu olduğunda devletin üstlendiği görevler.Yasa koymak ve adalet sistemini yönetmek.Ekonomik istikrarı sağlamak.Gelir dağılımını düzenlemek.Kaynak tahsisi yapmak

33 Kısa dönemde doğrudan üretimi artırıcı etkisi olmayan ve faydası bir dönemle sınırlı olan harcamalara ne ad verilir? Cari harcamalar

34 piyasa başarısızlıkları eflasyon-İşsizlik-Enflasyon-Cari İşlem açıklarıdır.

35 transfer harcamalarının unsurları? Borç ödemeleri-Kamulaştırma-Faiz ödemeleri-Fon ödemeleri

36 fon uygulamalarına başvurma nedenleri şunlardır: Mali mevzuatın katılığından kurtulma-Alınan kararların hızla uygulamaya konulabilmesi-Kamusal ihtiyaçların karşılanabilmesi için ek kamu kaynağı oluşturma-Ek kaynakların belirli harcamalara tahsis edilebilmesi

37 Anthony Downs tara-fından ortaya konan temsili demokrasi modelinin özellikleri: Seçmenlerin kendilerine en fazla faydayı sağlayacak olan partiye oy vermeleri-Siyasi partilerin oy maksimizasyonu için çalışmaları-Partilerin ve temsilcilerin kendi amaçlarına göre çalışmaları-Bireylerin fayda maksimizasyonu için çalışmaları

38 Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde genel hizmetleri yürüten kuruluşlardan biridir?Adalet Bakanlığı

39 dışsallık türleri? Tüketiciden üreticiye yayılan dışsallık-Üreticiden üreticiye yayılan dışsallık-Tüketiciden tüketiciye yayılan dışsallık-Üreticiden tüketiciye yayılan dışsallık

40 Aşağıdakilerden hangisi, kamu harcamalarındaki artışı kısa dönemdeki dalgalanma ve deği-şikliklerle açıklamaya çalışan yaklaşımdır? Sıçrama tezi

41 Herhangi bir kamu yatırım projesinin uygun olup olmadığının belirlenmesinde, gelecekteki fayda ve maliyetlerin tahmin edilebilmesi için öncelikle belirlenmesi gereken unsur aşağıda-kilerden hangisidir? Projenin ömrü

42 Wagner’e göre, kamusal faaliyetlerin artış nedenleri: Devletin topluma daha nitelikli hizmet sunmak istemesi-Teknolojik gelişmeler nedeniyle devlet faaliyet-lerinin maliyetinin artması-İç ve dış güvenlik hizmetlerinin artması-Devletin piyasaya girerek mal ve hizmet üret-mesi

43 Yarı kamusal bir malın kullanımı için daha fazla bireye izin verilmesi nedeniyle, o malı kullanan diğer bireylerin faydalarının azalma-sına ne ad verilir? Sıkışıklık maliyeti

44 Bir sulama projesinde doğrudan maddi fayda aşağıdakilerden hangisidir? Tarım üretiminde ortaya çıkan artış

45 Tüketicinin ödeyebileceği veya ödemeyi göze aldığı, yüksek fiyatla ödediği düşük fiyat arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? Tüketici rantı

46 genel bütçeli kuruluşların ürettiği mal ve hizmetler: Güvenlik hizmetleri-Yürütme ve yasama hizmetleri-Diplomasi hizmetleri-Yargı hizmetleri

47 hangisi döner sermayelerin özellikleri :

Ürettikleri mal ve hizmetleri kâr amacıyla sat-maları-Genel bütçeye belli oranda pay aktarmaları-Genel mali yönetimin dışında tutulmaları-Kendilerine ait bir yönetim şekline sahip olma-ları

48 Fayda / maliyet analizinde karar alınırken dikkate alınması gerekenler.:İskonto oranı-Projenin ömrü-Karar yöntemi-Duyarlılık analizi

49 tam kamusal malların özellikleri : Zorunlu vergilerle finanse edilirler.-Dışlama maliyetleri yüksektir.-Kamu bütçelerince dağıtılırlar.-Doğrudan devlet tarafından veya devletin izin verdiği firmalar tarafından üretilirler.

50 Bireylerin ödemelerinin değerinin, aldıkları hizmetin faydasını aşmasına ne ad verilir? Mali Sömürü

51 vergi harcaması çeşitleri? Vergi indirimi-Yatırım indirimi-Vergi istisnası-Vergi muafiyeti

52 Fayda / maliyet analizinde, hangi durumun varlığı halinde gölge fiyatlar kullanılmaz? Fiyatların marjinal sosyal değerleri yansıtması durumunda

53 Fayda / maliyet analizinde, hangi durumun varlığı halinde gölge fiyatlar kullanılır?Fiyatların devlet tarafından belirlenmesi-Fiyatların marjinal sosyal değerleri yansıtma-ması durumunda-Tam rekabet koşullarının bulunmaması-Kaynakların tam kullanılmaması

54 Türkiye’de program bütçe hizmetleri ne zaman uygulamaya konulmuştur? 1973

55 Dışsallıklar hakkında neler söyleyebiliriz? Kaynak tahsisinde etkinlikten uzaklaşılmasına neden olurlar.-Dışsallıklar fayda veya zarar yaymak şeklinde olabilirler.-Devletin ekonomiye müdahalesini gerekli kılarlar.-İstek dışında ortaya çıkarlar.

56 Sıçrama tezine göre, kamu harcamalarındaki artışın temel nedeni aşağıdakilerden hangi-sidir? Savaş nedeniyle vergilerin artırılması

57 Seçmen sayısının ve karar verilecek konuların çok olduğu durumlarda aşağıdaki yollardan hangisine başvurulur? Temsili demokrasi

58 Bürokratların bürolarla ilgili olarak verdikleri bütçe teklifleri öncelikle aşağıdakilerden hangisi tarafından incelenir? Hükûmet

59 kamu harcamaları nedeniyle ortaya çıkan faydalar? Dışsal fayda-İtibari fayda-Doğrudan fayda-Gerçek fayda

60 Ülkelerin kalkınma süreçlerini, kamu harcamaları ile ilişkilendiren kalkınma modellerinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir? Musgrave

61 kamu harcamalarının görünürde artış nedenleri : Teknolojik ilerlemeler-Nüfus artışı-Savaş ve savunma harcamalarındaki artış-Devlet anlayışında meydana gelen değişmeler

62 kamu harcamalarında artışa neden olan durumlar ? Ülke nüfusunun artması-Devletin yeni teknolojiler satın alması-Savunma harcamalarının artması-Devlet sınırlarının genişlemesi

63 bürokrasinin özellikleri ? Esnek olmaması-Teşvik mekanizmasının bulunmaması-Yeniliklere kapalı olması-Etkin çalışmaması.

Merkantilizm: 17. yy

Fizyokrasi: 18.yy Fransa

Liberalizmin Öncüleri: Fizyokratlar

-A.Smith’i etkileyen düşünce: Fizyokratlar
-Toplumların Zenginliği sahip olduğu altın ve gümüşle ölçülür diyen : Merkantilizm
-Ekonomiye ilk devlet müdahelesi: Merkantilizm
-Maliye ilminin doğuşu: Fizyokratlar
-Devletin Görevleri:

1) Kaynak kullanımında etkinlik
2) Gelir dağılımında adalet
3) Ekonomik istikrar

bunları söyleyen: Musgrave

-Ekonumik İstikrar: Fiyat istikrarı – Tam istihdam
(enflasyon ile müc.) (İşsizlik ile müc.)
-Tam Kamusal mal ve hizmet üreten kuruluşlar: Genel Bütçeli Kuruluşlar
-Yarı Kamusal mal ve hizmet üreten kuruluşlar: Özel Bütçeli Kuruluşlar
-yerel mal ve hizmet üreten kuruluşlar: Yerel Yönetim Kuruluşlar
-Sadece topratan(tarım ve arazi) (sadece tek ve dolaysız vergi) alınsın diyen görüş: Fizyokratlar
-Ekonomide aksaklıklar devlet müdahalesiyle giderilir diyen görüş: Keynes
-Tam kamusal mal ve hizmet sorunları: Bedavacılık
-Yarı Kamusal mal ve hizmet sorunları: Sıkışıklık
-Ortak kamusal mal ve hizmet sorunları: Ortakların Trajedisi
-Asimetrik enflasyon: Bilgi yetersizliği
-İki Bireyli Model: Lindhal Modeli
-Çok sayıda Bireyli Model: Samuelson Modeli
-Etkin Kaynak Kullanımı: özel mallar- Yatay Toplam
Kamusal mallar- Dikey toplam
-Samuelson Koşulu Modeli: Toplam MU=MC (kamusal mallar için geçerlidir)
-Kısmi Denge Analizinde;

1)Mali Rant: Sağlanılan yarar çok ödenen para az
2)Mali Sömürü: Sağlanılan yarar az ödenen para çok

-Dışsal fayda söz konusu ise: Eksik üretim vardır- Sübvansiyon
-Dışsal zarar söz konusu ise: Fazla üretim vardır- Vergiler
-Fayda Fiyatlaması: Lindhal Fiyatlaması
-Oylama yöntemlerinde en eski model: Çoğunluk oylama modeli
-Seçmen sayısı arttıkça(günümüzde): Temsili demokrasi modeli
-Baskı(çıkar) Grupları: Benzer zevk ve tercihlere sahip olanlar basın, sendikalar, dernekler…

Buradaki sorun Bedavacılık

-Devletin sadece yasa ve hukuk düzenini devam ettirmesini savunan görüş: Klasik Liberalizm
-Fayda-Maliyet Analizi: Kaynakların etkin tahsisi
-Faydanın ölçülmesi gerektiğini savunan kişi: Jules Dupuid
-Tüketici Rantı: Jules Dupuid
-Devletin bir karşılık beklemeden kişi ve kurumlara yaptığı aktarımlar: Transfer Harcamaları
-Kısa dönemde üretimi arttırıcı etkisi söz konusu olmayan faydası bir dönemle sınırlı harcamalar: Cari Harcamalar
-Wagner:

1)Kamu harcamaları milli gelirden daha hızlı artar
2)Kamu malı talebinin gelir esnekliği 1′den büyüktür (eg>1)
3)Devlet faaliyetlerinde sürekli artış kanunu
4)sosyal yasa

-Peacock-Wiseman’ın SIÇRAMA TEZİ hangi durumda görülür? Savaş sonrası vergiler

-Atama ile görev alan kişiler: Bürokratlar
-Devletin yasa ve kolluk hizmetleri: Genel Hizmetler
-Genel ve katma bütçenin birleştirilmesi, bundan hazine yardımları ve devlet katkısının çıkarılması ile oluşturulan bütçe: Konsolide Bütçe
-İç Verim Oranı: Net bugünkü değeri “0″ a eşitleyen iskonto oranı
-Devletin ticaret ve insan ilişkilerini düzenleyen görevi: Düzenleyici Görev
-Ekonomiye devlet müdahelesi: 16-17 yy
-Harcamayı yapan yönetim birimini esas alan sınıflandırma:
Kurumsal(İdari) Sınıflandırma
-Dengesiz Büyüme Modeli: W. Bovmal
-Kamu kesiminde girdilerin fiyatının artması kamu harcamalarını arttırır.
-Kamu kesiminde verimlilik yavaştır
-Altyapı, yol, köprü: Ekonomik Harcamalar
-Ekonomik Sınıflandırma:

1)Cari
2)Yatırım
3)Kalkınma Carileri
4)Transfer

-Fonksiyonel(İşlevsel) Sınıflandırma:

1)Genel
2)Ekonomik
3)Sosyal

-Ekonomik Sınıflandırma: Pigou
-Reel(gerçek) harcamalar:

1)Cari
2)Yatırım
3)Kalkınma Carileri

-Genel ekonomi içinde devletin büyüklüğünün ölçümü
Kamu Harcamaları / GSMH

-Kamu Yatırım projelerinde öncelikle hangisi tercih edilir?
F/M oranı en yüksek çıkan proje
-Tüketici Rantı: Tüketicinin satın almak istediği fiyatla satın aldığı fiyat arasındaki fark
-Tam Kamusal Malların Özellikleri:

1)Tüketimde rekabet olmaması (faydası herkesedir)
2)Tüketiminden mahrum bırakılmaması (bedelsiz)

-Bürokrasi Modeli: Niskanen
-İşlevsel (Fonksiyonel) Sınıflandırmayı Dünya Bankası ilk hangi yıl yapmıştır?
1950
-Kamu Harcamalarını Görünüşte arttıran nedenler:

1)Para değerinin düşmesi
2)Bütçe yönteminin değişmesi
3)Devlet sınırlarının ve nüfusun değişmesi (büyümesi)

-Kamu Harcamalarını Gerçekte arttıran nedenler:

1)Nüfus artışı
2)Siyasi, askeri, sosyal nedenler

(Devletin görevlerinin artması, Devlet anlayışında meydana gelen değişmeler)

Kamu Maliyesi Teorisi -1

Hem tüketimleri açısından rekabete açık, hem de fiyat ödemeyenlerin faydadan yoksun bırakılması mümkün olmasına rağmen üretim, piyasanın yanında devlet eliyle de gerçekleştirilen mal ve hizmetler:
Özel mallar.

Bölünebilen malların üretiminin özel ekonomiye bölünemez malların üretiminin ise devlete bırakılmasını öneren maliyeci :
Paul samuelson

Sermayesinin en az %15, en çok %50′si bir kit e ait olan kuruluşa verilen ad:
İştirak

Sermayesinin en az %50′si bir kit e ait olan kuruluşa verilen ad:
Bağlı ortaklık

Maliye biliminin ilgilendiği konular:
Kamu harcamaları.
Kamu gelirleri.
Devlet borçlanması.
Devlet bütçesi.

Toplumsal ihtiyaçlarla ilgili hususlar:
Toplumsal ihtiyaçların giderilmesinde kullanılan finansman kaynağı kamusal gelirlerdir.

Dar anlamda kamu harcaması tanımlamasına dahil olan kurum ve kuruluşların harcamasına örnek:
Belediyelerin harcaması.

Ekonomide tabii nizamın var olduğunu ilk defa iddia eden ve yalnızca tarımdan (topraktan) vergi alınmasını söyleyen iktisadi-mali görüş :
Fizyokratlar.

Ekonomide var olduğu kabul edilen tabii nizamın insanların kişisel hareket serbestisinden doğduğunu iddia eden görüş veya kişi :
A.smitih.

Devletin, geleneksel fonksiyonlarının yanında, özet kesimin çeşitli sebeplerle yeterli olamadığı alanlarda, tamamlayıcı bir fonksiyon ifa etmek üzere, faaliyette bulunması gerektiğini yaklaşım ileri süren yaklaşım:
İktisadi rasyonalite yaklaşımı.

Her arz kendi talebini doğur tezini iddia eden:
B. Say.

Her arz kendi talebini doğur tezini iddia eden teorideki adı :
Mahreçler yasası (say yasası).

Devlet piyasada üretilmesi mümkün olmayan mal ve hizmetleri üretmelidir tezini ileri süren :
A.p. Samuelson

Fiyat mekanizmasının tek başına optimum kaynak dağılımını gerçekleştiremeyeceğini iddia eden ve bundan dolayı da devletin ekonomide üretim yapan bir aktör olarak faaliyette bulunmasını isteyen kişi :
R.a. Musgrave.

Ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek, ekonomik istikrarı sağlamak ve gelir dağılımını daha adil hale getirmek için devletin ekonomik alanda faaliyette bulunmasının gerektiğini savunan yaklaşım :
Müdahaleci yaklaşım.

Devlet faaliyetlerinin hukuki ve idari bakış açısından incelenmesini içeren yaklaşım:
Kurumsal yaklaşım.

Fonksiyonel maliye ile ilgili olup, her devlet faaliyetinin, milli geliri azaltıcı veya arttırıcı etkilerini inceleyen yaklaşım :
Gelir yaklaşımı.

Diplomasi ne tür mal ve hizmettir?
Bölünemez mal.

Faydasından kimsenin yoksun kalmadığı ve toplumsal ihtiyaçların giderilmesi için üretilen mal ve hizmetlere verilen ad:
kollektif mal.

Tüketicisine özel yarar sağladığı halde topluma damarjinal yarar sağlayan mal ve hizmetlere verilen ad:yarı kamusal mal.

Geniş anlamda kamu harcaması tanımına dahil edilebilen kamu kurum ve kuruluşların harcaması :
Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin.

Harcaması dar anlamda kamu harcaması olan kuruluşlar:
İl özel idaresinin.
Belediyelerin.
Devletin.
Köy.

Bir harcamanın kamu harcaması olabilmesi için şartlar:
Kamu makamlarınca yapılması.
Toplumsal ihtiyaçlar için yapılması.
Belirli usullere göre yapılması.
Parasal harcama olması.

Sanayileşmeden dolayı devlet faaliyetlerinin artması nedeniyle kamu harcamalarının arttığını iddia eden:
Adolf wagner.

Sanayileşmenin yanında savaşın da kamu harcamasının artmasında bir etken olduğunu iddia eden maliyeci :
Henry carter adams.

Kamu harcamasının sürekli arttığı tezini kabul eden, ancak bu artışın nedenini savaş ve savaşa ilişkin nedenlerdir, diye açıklayan maliyeci :
Francesco nitti.

Bir ülke ekonomisinin gelişim sürecini tamamlamasına bağlı olarak kamu harcamalannın bileşiminin eğitim ve sağlık harcamaları ile diğer sosyal harcamalar lehine değiştiğini iddia eden maliyeci :
R. Musgrave.

Kamu harcamalannın sürekli ve düzenli bir artış seyri izlemediği, savaş ve savaşa ilişkin nedenlerden dolayı kamu harcamasının arttığını iddia eden maliyeci :
R. Musgrave.

Kamu giderlerinin artışına ekonomik gelişme ve bu gelişmenin temini için devletin üstlenmiş olduğu rolün önemli okluğunu iddia eden maliyeci :
Rostov.

Vergilemeden sağlanan marjinal liranın harcanmasının yaratacağı sosyal fayda ile mükellefe olan maliyetinin eşitlenmesi suretiyle sosyal refahın kamu harcamaları yoluyla maksimize edilmesi gerektiği söyleyen :
Piqou.

Bürokrasinin kamu harcamalarının artışına neden olduğunu söyleyen maliyeci :
P. A. Samuelson.

Kamu harcamalarının büyüklüğünün gsmh’nin %25′ini geçmemesi gerektiğini belirten maliyeci :
C. Clark.

Sıçrama tezi kime ait bir teoridir?
Peacocak-vviesemann.

Peacocak-wiesemann adlı maliyecilerin savaş zamanında kamu harcamalan artışını anormal şekilde arttığını vurguladığı teoriye verilen ad:
Sıçrama tezi.

Sıçrama tezine göre kamu harcaması savaş sona erse dahî eski seviyesine hiçbir zaman geri inmez. Bunun iki temel nedeni bulunup: birincisi vergi yükünün artmasıdır. İkincisi savaş sonrasında da kamu harcamalarına devame dilmesi gerektiğidir

Kamu maliyesi ile ilgili konuları ekonomik açıdan inceleyip, kaynak dağılımı ve kaynak kullanımında etkinlik ve alternatif maliyetler bakımından kamu faaliyetlerinin ekonomik analizini kapsayan kamu maliyesi ile ilgili yaklaşım :
Yapısal yaklaşım

Devlet tarafından bedelsiz olarak toplumun özel nitelikli gruplarına sunulan ve finansmanı vergilerle sağlanan veya piyasa fiyatının altında pazarlanan mal ve hizmetlere verilen ad:
Erdemli mal ve hizmetler

Tüketicinin hoşnut kaldığı bir ürün nedeniyle, çevresine olumlu tanıtımda bulunması ile ifade edilen dışsallık tipi:
Tüketiciden üreticiye dışsallık

Kamu harcamalarının sürekli artış kanununu ileri süren ekonomist :
A. Wagner

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar